Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Agentura opět na světě

V pondělí 7. června mimořádně zasedala Rada vlády pro záležitosti romské komunity, aby projednala Studii proveditelnosti agentury k předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách. Tento návrh má být vládě ke schválení předložen 31. července. Oč se vlastně jedná?

Vláda již 5. srpna 2002 projednávala Návrh akčního plánu k omezení žádostí příslušníků romské komunity z ČR o azyl v zemích EU. Jedním z případných řešení se naskýtala možnost zřízení agentury. Měla by přispět k efektivnějšímu řešení problémů Romů, které je tehdy vedly k žádostem o azyl mimo ČR. Agentura tehdy přijata nebyla a namísto toho dostala Rada vlády a kancelář této Rady k dispozici 30 mil. Kč k plnění programů integrace Romů do společnosti.
Protože nedošlo k zásadnímu zvratu ve zlepšování situace Romů, nýbrž naopak ještě ke zhoršení, znovu přichází ke slovu možnost zřízení agentury.
K čemu by měla agentura sloužit a jak? Odbornou řečí vládních kanceláří by se podílela na předcházení sociálního vyloučení. Jejím hlavním cílem by bylo zprostředkování přímé sociální intervence v lokalitách výskytu sociálního vyloučení, zamezování takového vylučování a tím koordinování a samotná realizace vládního programu začleňování. Řečeno poněkud lidštěji, jakási prováděcí instituce programu, který má vláda na stolech.
Je jisté, že síla a pravomoc podobné instituce může být dána jedině penězi. O nich bude moci agentura rozhodovat a směřovat je k užitečným programům, vedoucím ke zlepšování situace Romů.
Tedy zásadní otázka kompetencí a fondů ze státního rozpočtu a z evropských fondů.
Záležitost není ještě domyšlena do odpovídajícího návrhu. Schází vyjasnit vztahy mezi agenturou a Radou vlády event. kanceláří Rady, dále vztah mezi vládní koncepcí integrace a tím, co by měla dělat agentura. Proto bylo Radou uloženo, aby kancelář nedopracované záležitosti do návrhu zařadila. Podklad bude znovu projednáván na řádném zasedání Rady dne 28. června.
A ještě jedna zajímavost. Na jednání byl přítomen host ze Španělska z Hlavního sekretariátu romské nadace, který členy informoval o španělských zkušenostech. Španělská zkušenost je velmi podobná naší. Zhruba před 20 lety se Španělsko dopouštělo téměř stejných chyb, jakými nyní hýří naše samosprávy. Tyto chyby Španělé těžce v následujících letech odstraňovali. Postesknutí místopředsedy vlády Petra Mareše, zda je nevyhnutelné dopouštět se stejných chyb, na které už jinde ve světě doplatili, bylo jistě na místě.
Za ně nesou odpovědnost politické sekretariáty stran a jejich lokální a regionální politici! Jsme schopni s tím něco udělat, když už žádná varování, podepřená dokonce mezinárodní zkušeností, nic nezmohou? To je opravdu zásadní otázka celostátního, ba evropského významu!

(kh)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál