Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Segregované školy pro Romy

Rasová segregace Romů ve školách střední a východní Evropy neustále trvá. Dá se dokonce říct, že se situace zhoršila a způsobila nenapravitelné škody generacím Romů, kteří byli vychováni se stigmatem podřadnosti.

Mnohým z nich nebylo odepřeno pouze stejné vzdělání, ale i život v multikulturní společnosti či možnost rovných příležitostí, kterým se těší příslušníci většiny. Takové oddělení Romů od většinové společnosti ve školství je výsledkem mnoha faktorů: hluboce zakořeněného rasismu, lho-stejnosti výchovných a vzdělávacích institucí ke kulturní rozmanitosti, nedostatku účinných antidiskriminačních opatření a politiky rovných příležitostí apod. V některých místech byl vznik oddělených školských zařízení úzce spjat se segregací obyvatelstva. Rasová segregace je rovněž výsledkem vyloučení Romů na základě jejich antropologické odlišnosti, specifického jazyka a kultury. Je zároveň výsledkem vědomých snah pracovníků školských nebo jiných úřadů o oddělení romských dětí od neromských (svoji roli v tom hrají osobní nesympatie nebo reakce na tlak ze strany Neromů).
Evropské středisko pro práva Romů (ERRC) vydalo 6. května studii Stigmata – segregované školy pro Romy ve střední a východní Evropě, která mapuje situaci v Bulharsku, ČR, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Studie je výsledkem výzkumu z let 2002 až 2003 a dokumentuje zkušenosti týkající se odděleného vzdělávání Romů a praktik školských úřadů. Z informací poskytnutých ERRC školskými úřady, žáky, jejich rodiči a dalšími jednotlivci s podobnou zkušeností, popisuje studie nejběžnější praktiky segregace: patří sem zařazení romských žáků do tzv. speciálních škol určených pro děti s vývojovými vadami a postižením, segregace do škol v romských ghettech, do výhradně romských tříd včetně odepírání možnosti zapsat je na klasickou základní školu apod.
S výjimkou Maďarska nebyla zatím podniknuta žádná konkrétní vládní opatření, která by změnila podobné školské systémy. Tato problematika je natolik složitá, že by si vyžádala celkovou reformu legislativy i vzdělání. Odstranění existence segregace Romů i nemožnost dalšího pokračování těchto praktik by se proto podle ERRC mělo stát základem školské a vzdělávací politiky jednotlivých vlád, jejíž cílem by mělo být dosažení rovných příležitostí v oblasti vzdělání.

Jana Kabeláčová
(z podkladů ERRC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál