Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Prohlášení Parlamentu Romů a Grémia regionálních romských představitelů

S největší mírou znepokojení sledují Parlament Romů ČR a Grémium romských regionálních představitelů vývoj situace a způsob zacházení místních úřadů s občany romské národnostní menšiny. Sociální vylučování, segregace, porušování občanských a lidských práv jsou prostředky protiromského tažení uplatňované v mnoha městech České republiky. Jedná se o promyšlené postupy proti Romům, při nichž je zneužíváno právo, úřední moc a majoritní postavení.

Represe vůči Romům je stupňována systematicky, promyšleně jsou vytvářeny zástupné důvody k legalizování sociálního vyloučení a segregace Romů do vymezených enkláv a vytvořených ghett. Jedná se o návrat k předválečným praktikám „proticikánské politiky“ tehdejší národněsocialististické a agrární strany, jejímž „konečným řešením“ bylo přijetí zákona o potulných cikánech s jeho tragickými důsledky pro Romy v době nacistické okupace.
Situace v Kostelci nad Orlicí a dalších městech zcela jasně dokazuje naprosté selhání vládní koncepce romské integrace, systému tzv. romských poradců, krajských koordinátorů, asistentů, práce Rady vlády pro záležitosti romské komunity a Rady vlády pro národnostní menšiny. Také ukazuje na neefektivnost vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtu, fondů Evropské komise, soukromých nadací a dalších zdrojů, které byly použity na řešení tzv. romské problematiky.
Představitelé Parlamentu a Grémia požadují revizi plnění vládních usnesení, která měla napomáhat integraci Romů do společnosti, prověření postupů místních samospráv vůči Romům v kontextu ústavních záruk a mezinárodních dokumentů v oblasti lidských práv a práv příslušníků národnostních menšin.
Dále požadují provést vyhodnocení toho, jak efektivně byly využity finanční prostředky vynaložené na tzv. romské projekty. V současné situaci je nezbytné zastavit veškeré financování programů a projektů v této oblasti včetně finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie do doby, než budou získány výsledky revize, prověrek a hodnocení. Na základě získaných výsledků vypracovat nové strategie a postupy k integraci Romů do občanské společnosti.

Milan Ščuka, předseda Parlamentu Romů v ČR,
Ladislav Bílý, výkonný tajemník

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál