Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Nejen o sociálních dávkách

Místopředseda vlády Petr Mareš postoupil 20. srpna redakci RH vyjádření určené Ondřeji Giňovi a členům Grémia romských regionálních představitelů. Zveřejňujeme je v plném znění.
Považuji za svou povinnost reagovat formou otevřeného dopisu na Vaši Otevřenou výzvu vládě České republiky, v níž označujete doporučení Rady vlády pro záležitosti romské komunity ze dne 1. srpna 2002 za protiústavní.

Jsem přesvědčen, že se mýlíte a že Váš mylný názor vychází spíše z nepřesných a zveličených novinových titulků, než ze znalosti skutečného textu usnesení vlády. První z Vámi kritizovaných úkolů, adresovaných ministru práce a sociálních věcí, zní: „Do 30. září 2002 provést a předložit vládě analýzu fungování systému sociálních dávek ve vztahu k občanům ČR, kteří žádají o azyl v jiné zemi, a ve vztahu ke zneužívání sociálních dávek lichvářskými praktikami.“ Cílem je, aby systém sociálních dávek nebyl zneužíván, tj. a) aby nemohli tyto dávky přímo získávat lichváři, b) aby žadatelé o azyl nedostávali v době svého pobytu v zahraničí dávky sociální péče přímo na konto, což je jistě neoprávněným pobíráním těchto dávek, neboť v době pobytu v zahraničí na ně není nárok. Z analýzy se dozvíme též to, zda bude možno zabránit též zpětnému vyplácení dávek státní sociální podpory. Tato analýza by měla mimo jiné ukázat, zda a kdy je takové čerpání již za současného stavu neoprávněné, a případně navrhnout takové legislativní změny, aby se v budoucnu neoprávněným stalo. Bude-li zabráněno zneužívání některých dávek, jistě to nebude protiústavní, protože se tak nebude dít na základě příslušnosti k národnostní menšině, ale na základě nesplnění nároku na tyto dávky. Pravidla přitom nadále budou stejná pro všechny občany, bez ohledu na jejich národnost. V této souvislosti by mě zajímalo, zda Vaše organizace považuje za žádoucí, aby některé kategorie osob dávkového systému zneužívaly.
Současně bych Vás rád ujistil, že není cílem vlády uvést tyto navrátilce z azylových řízení do neřešitelných situací a že existující sociální síť jim bude nadále k dispozici. Jde jen o to, aby systém nebyl zneužíván – a aby možnost tohoto zneužívání nikoho nemotivovala k tomu, že to ve Velké Británii „zkusí“. Podle mého názoru musí Česká republika usilovat o to, aby takovou motivaci svých občanů k dočasným pobytům ve Velké Británii omezovala. Vaše organizace má patrně názor zcela jiný. Z Vašich četných vyjádření lze nabýt dojmu, že považujete za nezadatelné právo českých Romů odcestovat do Velké Británie a být tam hosty britského státu, přičemž zcela pomíjíte skutečný smysl postavení uprchlíka podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků a (ať již z neznalosti, nebo záměrně) směšujete právo na svobodu pohybu s právem na přiznání postavení uprchlíka podle zmíněné Úmluvy. (Je zřejmé, že pokud by platil Váš laický výklad práva na azyl, měla by naprostá většina obyvatel Asie a Afriky právo se ihned usadit v zemích EU na jejich náklady.) Je mi rovněž známo, že Vaše organizace veřejně vystupuje proti všemu, co by mohlo proces „azylové migrace“ Romů z ČR omezit.
Vaše výhrada proti vytvoření pracovního týmu pro potírání lichvy v romských komunitách je těžko srozumitelná. Není žádný důvod, proč by toto opatření mělo být protiústavní – to by pak muselo být protiústavní hovořit o romské komunitě v jakémkoli jiném kontextu, např. u romské terénní sociální práce, romských pedagogických asistentů nebo Rady pro záležitosti romské komunity. Rozhodně pak nesouhlasím s Vaším tvrzením, že toto opatření směřuje „proti všem příslušníkům romské národnostní menšiny“. Směřuje k ochraně těch Romů, kteří jsou oběťmi trestné činnosti. Vláda se staví na stranu těchto obětí. Pokud jsou Vaše sympatie spíše na straně lichvářů, uvítám, když mi to sdělíte.
Zcela odmítnout pak musím Vaši kritiku romských členů Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Píšete, že tito členové „získali od vlády ČR značnou pravomoc“. Rada je však pouze poradním orgánem vlády. Kdo někdy byl členem takového poradního orgánu (a Vy jste v letech 1993-1997 byl členem Rady pro národnosti vlády ČR), ten jistě ví, že hovořit o nějakých „značných pravomocech“ vůbec nelze. Dále napadáte „nedemokratické“ obsazení této Rady, ačkoli jistě víte, že členové poradních orgánů vlády jsou vždy jmenováni, nikoli voleni, takže jejich výběr nelze hodnotit z hlediska „demokratičnosti“. Váš názor, že by členy této Rady měly být jiné osoby, je sice legitimní, ale vláda k němu musí přistupovat jako k názoru jedné z mnoha romských nevládních organizací, která se shodou okolností jmenuje Grémium romských regionálních představitelů – a ne jako k názoru legitimních a řádně zvolených regionálních představitelů romské menšiny, natož pak jako k názoru všech Romů reprezentovaných právě Vaší organizací, jak naznačujete. Pokud je mi známo, podporuje Vaši organizaci jen hrstka osob, z nichž většina je podepsána pod Vaší Otevřenou výzvou vládě České republiky.
Uvádíte-li, že se k návrhu nemohli vyjádřit „samotní Romové“, pak vlastně popíráte, že současní členové Rady jsou Romové; na takové „etnické kádrování“ však nemáte žádné právo a musím to striktně odmítnout. Úplně absurdní je pak tvrzení, že tito členové svým rozhodnutím dali najevo, že „nerespektují lidská práva Romů“. Žádná smlouva o lidských právech totiž neuvádí, že by někdo měl právo nechat si vyplácet sociální dávky ve dvou zemích současně, anebo dočasně požívat výhod žadatele o azyl při vědomí, že nemá nárok na přiznání postavení uprchlíka, anebo dokonce provozovat trestnou činnost (lichvu a vydírání).

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál