Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Informace pro terénní sociální pracovníky

Výpověď z nájemního bytu již bez souhlasu soudu

Od prvého dubna (není to apríl) platí novela občanského zákoníku, jejíž podstatou je změna režimu dávání výpovědí z nájemního vztahu. Má zcela zásadní dopad na některé klienty terénních sociálních pracovníků (TSP). Následující řádky jsou určeny tedy především jim.
Podstata změny je v tom, že doposud bylo možné dát výpověď pouze se souhlasem soudu, nyní je to možné učinit přímo a výpověď je platná. Nájemník se může poté ve lhůtě šedesáti dnů bránit zvláštní žalobou. Jedná se o tyto případy výpovědních důvodů:

1. jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě;
2. jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3;
3. máli nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt;
4. neužíváli nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas;
5. jdeli o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba.

Základní informace je tato: pokud klient dostane domů poštou (nebo jinak) výpověď, nechť se s ní okamžitě obrátí na právníka prostřednictvím terénního sociálního pracovníka.

Pokud klient podá žalobu, bude o věci rozhodovat soud, v opačném případě se věc přesouvá do fáze žaloby na vyklizení, kde se již nebudou zkoumat výpovědní důvody, ale pouze platnost původní výpovědi.
V praxi je možné, že mnoho pronajímatelů, kteří se chtějí zbavit nechtěných nájemníků, pošle hromadně výpovědi a bude čekat, zda někdo z nich proti tomu podá žalobu. Nájemníci, kteří žalobu nepodají (nevědí o změně v zákoně, neporozumí tomu, nebo nebudou umět žalobu sepsat…), lhůtu promeškají a budou rovnou čelit žalobě na vyklizení; nebudou se tedy již moci bránit proti samotné výpovědi z nájmu. V případě většiny klientů TSP může být situace vážná.
Novela obsahuje ještě mnoho dalších změn, o jejichž podrobnostech budeme informovat průběžně.

Namátkou: upřesnění režimu ohlašování osob, hlásí se státní příslušnost, hlásí se do 15 dnů (neohlášení do 30 dnů je závažné porušení); omezují se případy přechodů nájmů; smlouvy na dobu určitou se již neprodlužují.

Jiří Daniel,
krajský romský koordinátor JMK

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál