Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Seminář romských poradců ve Velkých Karlovicích

Poslední tři dny měsíce dubna proběhl ve Velkých Karlovicích seminář romských poradců, kteří dosud pracovali na rušených okresních úřadech.

Program byl věnován vládnímu plánu integrace Romů, bytové politice, problematice bezpečnosti, rozboru výzkumu názorů Romů, romské lichvě a rovným šancím Romů z pohledu Evropské unie. Semináře tohoto druhu na Valašsku již mají svoji tradici a jsou nepochybně přínosem v diskuzi k problematice soužití Romů s majoritou. Dějí se za vydatné podpory Okresního úřadu ve Vsetíně a kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity.

Bylo řečeno, že největší význam vládní koncepce integrace Romů je v tom, že vůbec existuje, jakkoliv můžeme mít výhrady proti jejím jednotlivým ustanovením. Je to však podklad, který není konečný a může být a bude doplňován. Nemůže se stát, aby jeho plnění nebyla kontrolována a nebyly činěny kroky k naplňování této koncepce. To je jistě velký pokrok. Koncepce stanoví program na příštích 20 let. Nyní je největším úkolem, aby koncepce vešla ve známost ve všech institucích státních i samosprávných, aby se s ní seznámily i občanské organizace, školy i jednotlivé osobnosti. Jedině tak lze dosáhnout širší diskuze i názoru, jak tento program realizovat. Ale hlavně, aby i řadoví pracovníci úřadů jej vzali na vědomí a začali se touto koncepcí ve své práci řídit.

Problémy bytové politiky týkající se Romů prezentoval Dr. Petr Víšek ze Socioklubu na základě poznatků z výzkumu, který Socioklub uskutečnil a shrnul v publikaci Romové ve městě. Nyní se pokusím jen o krátké shrnutí, jež je možno v tomto článku učinit a podrobnosti budou rozebrány na jiném místě našich novin.

Je možno konstatovat: - dochází k vytěsňování Romů na okraje sídlišť a k vytváření ghett. Tento jev je potvrzován neblahým a nemoudrým úsilím mnoha radnic, které se zbavují svých Romů; - spouštěcím mechanismem tohoto jevu je neplacení nájemného, nevhodné chování, podvodné jednání nových majitelů domů, nedostatečné přístupy příslušných úřadů apod.; - při tom je jasné, že náprava bude v budoucnu mnohem dražší, než by byla okamžitě nastolená prevence, která by těmto jevům zabránila, nebo je aspoň omezila a ztížila.

Úřady při tom mohou využívat při placení nájemného tak zvaného institutu náhradního příjemce. To znamená, že platba nájmu u dlužníků nebo těch, u nichž není předpoklad platby nájemného, může jít majiteli bytu (domu) přímo. Jestliže tedy úřady této možnosti nevyužívají, počínají si nezodpovědně a problém z vlastní nedbalosti umocňují. Co je možno dělat uvedu na jiném místě. V rámci bezpečnostní politiky byli účastníci semináře seznámeni s Národní strategií Policie ČR ve vztahu k etnickým menšinám. V ní se policie vypořádává s tím, co zdědila v minulosti, přijímá vznikající diverzitu společnosti jako neúprosný fakt a hodlá se zaměřovat na preventivní činnost policie. Inspiruje se při tom příklady z Velké Británie a Francie.

Velkou pozornost účastníci semináře věnovali romské lichvě zvané „úžernictví“. Podrobné informace z Ústí nad Labem poskytl Jan Černý ze společnosti Člověk v tísni, který tam vykonává dobrou práci. Omezím se jen na závěry, které jsem během diskuze postřehl: - úžernictví je jedním z průvodních jevů devastace hodnotového vzorce Romů; - policie přes všechny výzvy a sliby policejních šéfů neplní své povinnosti při případné ochraně postižených a tvrdém postupu proti úžerníkům; - sociální odbory i radnice se tváří, jako by o ničem nevěděly a nečiní ani opatření, jež se přímo nabízejí; - lichva je výsledkem absence systémových opatření, jinými slovy neschopností státu poskytnout základní pomoc lidem, kteří se dostali na úplné dno a sami se nedokáží pozvednout; - terénní sociální práce spojená s výchovou – která je důležitá a nutná – může jen zčásti nahradit chybějící pozici státu – úřadů.

O výsledcích průzkumu, který se týká názorů Romů, se rovněž zmíníme na jiném místě, stejně tak jako o rovných šancích Romů z pohledu Evropské unie. Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál