Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   muzejní okénko

Zakládá se cikánská matrika

Evidence cikánů v Československu byla téměř úplně provedena, takže nyní se započalo zakládání cikánských matrik, obsahujících seznam všech cikánů podrobených cikánskému zákonu z roku 1927 s podrobnými osobními daty a záznamy o charakteristických známkách jejich činnosti. C e l k e m b y l o d o s u d v y d án o t é m ě ř 10.000 c i k á n s k ý c h l e g i t i m a c í, čemuž předcházel soupis cikánů rasou i způsobem života, provedený v době od 15. července 1928 do konce srpna 1929.

Soupisem bylo zachyceno okrouhle 23.000 cikánů, jichž počet je ovšem větší, neboť ve smyslu zákona z r. 1927 byli sepsáni jen cikáni starší 14 let. Dřívějším předběžným sčítáním, v něž byli pojati cikáni od 10. roku věku, b y l o z j i š t ě n o 27.000 c i k á n ů. Počet legitimací vzrůstá, jsa doplňován dorůstajícími cikánskými dětmi. Kromě toho vydávají se duplikáty za legitimace úmyslně zahozené nebo ztracené, jichž počet je dosti značný, neboť cikáni pochopitelně nejsou nijak nadšeni těmito evidenčními opatřeními. Nejcennější součástí průkazů jsou daktyloskopické značky, jež jsou jediným naprosto spolehlivým znakem totožnosti. V celku jsou dosavadní výsledky této akce oznamovány jako uspokojivé, aniž by ovšem bylo možno tvrditi, že bylo dosaženo ve všech směrech cíle na plných 100 % vzhledem k potulnosti cikánských živlů, jichž sledování vyžaduje plného napětí pátracích oddílů a četnických stanic, jimž cikánské tlupy unikají i za hranice. Značnou nesnáz působí součinnost s obecními úřady, které ovšem o příslušníky tohoto druhu nestojí a jimž vznikají velké svízele, zejména, jsouli členové cikánské tlupy zatčeni, takže obcím zůstane na starosti opatřování dětí a živého i mrtvého cikánského inventáře. Přidělením legitimací byly však neobyčejně obhájeny zájmy veřejné bezpečnosti, neboť v případech charakteristických deliktů je za nynějšího stavu evidence umožněno sledovati stopu pachatelů, byť i namahavou spoluprácí pátracích oddílů a četnických stanic. Vypracováním cikánské matriky již budou interesovaná úřední místa podělena, bude cikánská svízel dále omezena a postupně dosaženo žádoucí usedlosti těchto obtížných elementů. Je zajímavo, že nejvíce cikánských legitimací bylo vydáno na Slovensku, pak v Čechách, poměrně značné množství připadlo na zemi Moravskoslezskou, kdežto na Podkarpatské Rusi byl počet těchto legitimací poměrně málo význačný.

OTK
České slovo 17. VIII. 1930
Připravilo Muzeum romské kultury

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál