Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romská škola v Kolíně

Romská střední škola sociální v Kolíně poskytuje absolventům základních škol denní, ale i dálkové studium. Počínaje školním rokem 2000/2001 umožňuje legislativa přijetí i absolventů zvláštních škol. Ve čtyřletém denním studiu a v pětiletém dálkovém poskytuje naše škola středoškolské vzdělání v oboru sociální péče se zaměřením na etnické skupiny. Obě formy studia jsou ukončeny maturitní zkouškou s možností pokračovat ve vzdělávání na jakékoliv vysoké škole. Absolventi najdou uplatnění jako romští poradci a asistenti ve státní správě, jako pracovníci referátů sociálních věcí a okresních správ sociálního zabezpečení, v různých státních i nestátních zařízeních sociální péče a komplexně v neziskovém sektoru a humanitárních organizacích.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. V přijímacím řízení je brán ohled na prospěch dosažený na základní škole a výsledek testů v přijímacím řízení. Uchazeči, kteří mají v posledním ročníku základní školy průměr prospěchu do 1,8, jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Ty se skládají z testu z českého jazyka (diktát, rozbor slovní a větný) a z testu všeobecných znalostí (dějepis, zeměpis, občanská výchova, literatura).

Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, německý či anglický jazyk, dějepis, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, výtvarná výchova a hudební výchova), dále předměty odborné (psychologie, osobnostní výchova, zdravotní nauka, právo, sociální politika, sociální péče, ekonomika a technika administrativy) a konečně předměty profilující (romština, romistika, pedagogika, rodinná výchova, veřejná správa, základy komunitní práce a multikulturní soužití).

Přihlášky do 2. kola přijímacích zkoušek na denní studium mohou absolventi základních škol podávat do 9. května 2002 na adresu školy. Uchazeči o dálkové studium na Romské střední škole sociální jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, ale podmínkou je ukončení základní školy. Informace získáte též na internetové adrese www.osf.cz/djuric/, dotazy můžete směrovat na adresu romskolkol@post.cz.

Případně můžete telefonicky či písemně kontaktovat zastupující ředitelku školy Mgr. Martu Severovou (tel. 0321/72 46 61) nebo náborového pracovníka Lubomíra Šulu (tel. 0321/ 72 46 61, 0604/25 47 14). Gejza Orlet

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál