Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Přijetí věcného záměru antidiskriminačního zákona

Dne 22. září schválila vláda svým Usnesením č. 931 věcný záměr zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací, řečeno lidověji – antidiskriminačního zákona.
Tento záměr byl schválen i s alternativou pro Centrum nebo s možností využití agendy ombudsmana v plnění tohoto zákona. Centrem, o němž se zmiňujeme, je rozuměno ustavení subjektu, který se má problematikou rovného zacházení systematicky zabývat, a který má poskytovat pomoc obětem diskriminace.
Tento bod věcného záměru byl při připomínkovém řízení předmětem největších výhrad zejména ze strany ministerstva vnitra (které vůbec nesouhlasí se zvolenou koncepcí záměru), dále ministerstva informatiky a legislativní rady vlády.

Zásadní otázkou bylo rozhodnout, zda souhlasit s pojetím problematiky diskriminace jako ucelené agendy v jednom právním předpise (antidiskriminačním zákoně) nebo se spokojit s novelizacemi spousty dalších právních předpisů roztroušených v celém legislativním poli. Vláda dala přednost první alternativě.
Dodejme, že vůbec fakt přijetí věcného záměru tohoto zákona, je velkým úspěchem kanceláře zmocněnce vlády pro lidská práva bez ohledu na to, že jeho konečné přijetí je a bude ještě velkým otazníkem.
Několikrát jsme se na našich stránkách o tomto zákoně zmiňovali, přesto si zopakujme nejzákladnější informace.
Věcný záměr tohoto zákona upravuje právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací z důvodů rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, jazyka, politického a jiného smýšlení, národnosti, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, manželského a rodinného stavu, povinnosti k rodině nebo jiného postavení – přesně (uf!!).
Přínosem přijetí jmenovaného zákona bude:
- stanovení právního rámce pro uplatňování pozitivních opatření;
- zakotvení právních prostředků ochrany před diskriminací v jednom zákoně, který budou mít oběti diskriminace k dispozici;
- ustavení subjektu, který se bude problematikou rovného zacházení systematicky zabývat (což je přijato alternativně).
V každém případě lze výše popsaný záměr považovat za úspěch obránců lidských práv obecně.

(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál